Algemene voorwaarden

 

1. Status

Gladys Jiwalal, een eenmanszaak met een praktijk voor lichaamsgerichte coaching en massage.Tevens werkzaam in de branche voor HR diensten. Gladys Jiwalal staat geregistreerd bij de Kamervan Koophandel onder nummer 55595936.

 

2. Activiteiten

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, uitgevoerd door of namens Gladys Jiwalal waaronder alle HR diensten, coaching en massage op locatie of elders.

 

3. Gezondheid

a. De massages die u ondergaat, zijn bedoeld ter ontspanning en niet om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. Bij twijfel over een aandoening of blessure of contra indicatie kan besloten worden om af te zien van het geven van een massage en u door te verwijzen naar een arts of therapeut. Bij twijfel, neem vooraf contact op.

 

b. Indien u onder behandeling bent van een arts, therapeut of specialist, of indien u medicijnen gebruikt dan is het verstandig om met uw arts te overleggen of u gemasseerd mag worden.

 

c. U bent zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die tijdens het intakegesprek aan mij verstrekt wordt, zodat ik de sessie zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.

 

4. Aansprakelijkheid

De praktijk is tijdens de coaching sessies of massage behandelingen niet toegankelijk voor derden. Beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt is voor eigen verantwoordelijkheid.

 

5. Hygiene en respect

a. Wederzijds respect in een veilige sfeer en goede hygiëne voor zowel u als voor mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.

 

b. In geen geval wordt er een erotische massage uitgevoerd.

 

6. Praktisch

a. Vriendelijk verzoek om mobiele telefoons e.d. uit te schakelen of op stille stand te zetten vooraanvang van de sessie.

 

b. Voorafgaand aan de intake voor zowel coaching als massage wordt er gevraagd naar NAW gegevens ten behoeve van administratie doeleinden. Door akkoord te gaan met de overeenkomst en deze algemene voorwaarden wordt toestemming verleend hiervoor.

 

c. Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd worden alsnog aan u doorberekend.

 

7. Duur en einde traject

 

1. De duur van een coachtraject zoals vastgelegd in de trajectplan tussen de betrokken partijen, kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.

 

2. Een coachtraject kan eenzijdig beëindigd worden door de opdrachtgever indien hij/zij de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht.

 

3. Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

 

7. Betalingen

 

a. Betalen kan contant of via overschrijven op de rekening. Gegevens zijn te vinden onderaan de algemene voorwaarden.

 

b. Facturen dienen binnen 8 dagen te worden voldoen tenzij anders aangegeven.

 

c. Het is mogelijk om met een cadeaubon te betalen. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voorcontanten.

 

8. Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid

 

Vanzelfsprekend wordt alle door u gegeven informatie vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaart u dat u Gladys Jiwalal – Coaching en Massage niet aansprakelijk zal stellen voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage/behandeling die aan u gegeven is.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

Gladys Jiwalal

IBAN NL70INGB0006738126 t.n.v. Gladys Jiwalal – KvK 55595936

(Mei 2020)