AVG

Privacyverklaring Gladys Jiwalal

 

Inleiding.
Deze verklaring is van toepassing op alle door Gladys Jiwalal geleverde producten en diensten.

Gladys Jiwalal , gevestigd te Diemen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Gladys Jiwalal verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Gladys Jiwalal van u nodig heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Gladys Jiwalal in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
Voorletters en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Bedrijfsnaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres
Bankgegevens

Verwerkt Gladys Jiwalal ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Gladys Jiwalal verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben.
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Gladys Jiwalal dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
• Om goederen en diensten bij u af te leveren.
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld de gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Gladys Jiwalal. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Gladys Jiwalal. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Wij hebben uw gegevens (naam, bedrijfsnaam en e-mailadres) opgeslagen in MailChimp. De privacyverklaring van Mailchimp vind u hier.
Voor Online coaching maken we ook gebruik van het platform van Competencer. De privacyverklaring van Competencer vind u hier.
Voor onze financiële administratie werken we met Moneybird. De privacyverklaring van Moneybird vind u hier.
Wij maken gebruik van Mailmunch voor het opnemen van de e- mails. De privacyverklaring van Mailmunch vind u hier.

Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als wij dat gezamenlijk overeenkomen.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Gladys Jiwalal gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. De ontwikkelingen daarin houden wij bij. In dat kader behoudt Gladys Jiwalal zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang bewaren we gegevens.
Gladys Jiwalal zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden.
Gladys Jiwalal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte).
Gladys Jiwalal maakt gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar info@gladysjiwalal.nl

Beveiliging.
Gladys Jiwalal hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Gladys Jiwalal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Elk individu die bij Gladys Jiwalal toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Gladys Jiwalal gebruik maakt van de diensten van derden, zal Gladys Jiwalal in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten.
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Gladys Jiwalal u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via info@gladysjiwalal.nl

Vragen.
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via info@gladysjiwalal.nl.

 

 

 

 

______________________________________________________________________________

 

 

Gladys Jiwalal

IBAN NL70INGB0006738126 t.n.v. KumiCoaching – KvK 55595936

(Mei 2020)